Landbrukstenester Sogn

Tuberkulosekontroll

Tuberkulosekontroll – ei lovpålagt plikt for arbeidsgjevar og arbeidstakar

Personar frå land med høg førekomst av Tuberkulose, som skal opphalde seg i landet i over 3 månader har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking.

Denne undersøkinga omfattar eit røntgenbilde av lungene og skal gjerast snarast mogeleg etter ankomst.

Sjå skriv her