Landbrukstenester Sogn

Staten sitt tilbod, jordbruksforhandlingane

Velferdsordningane.
Staten sitt tilbod.

7.10 Velferdsordninger

7.10.1 Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Der er viktig å ha gode velferdsordninger, bl.a. for å bidra til rekrutteringen til landbruket. For å bidra til at avløserlag og jordbruksforetak fortsatt skal ha tilgang på arbeidskraft med god kompetanse og erfaring, økes satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med 3,5 pst. Maksimalbeløpet for tilskuddsordningen økes tilsvarende med 2 400 kroner, til 69 000 kroner per foretak.

Endringene av satser og maksimalbeløp gjøres gjeldende for avløsergrunnlaget allerede i 2012, slik at økningene får effekt på utbetalingene av tilskuddet i 2013.

I Jordbrukets krav er det foreslått en særskilt endring av avløsertilskudd ferie og fritid for purker i satelittbesetninger. Det framlegges at satellitter i purkeringer kun får 40-70 pst. av avløsertilskudd jamført med tilsvarende produksjon i en vanlig besetning. Statens forhandlingsutvalg vil vise til at spesialiseringen som purkeringen gir mulighet for, både i navet og i satellittene, gir grunnlag for bedre driftsresultat sammenliknet med tradisjonelt driftsmønster i smågrisproduksjon. Det må videre legges til grunn at produsentene er kjent med fordeler og ulemper ved de ulike driftsformer før man velger framtidig driftsopplegg for sin svineproduksjon. Statens forhandlingsutvalg vil derfor avvise etablering av et særskilt beregningsgrunnlag for satelittbesetninger i purkeringer for avløsertilskudd ferie og fritid. 115

7.10.2 Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v.

Det er viktig med gode velferdsordninger og at produsentene har sikkerhet ved sykdom, svangerskap/fødsel, syke barn og dødsfall. Statens forhandlingsutvalg foreslår å heve maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. fra 1 300 til 1 400 kroner. Endringen vil også styrke landbruksvikarordningen.

Avkorting ved inntekt utenom bruket

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at sykepenger fra NAV for inntekt utenom bruket ikke skal samordnes med tilskudd fra avløserordningen ved sykdom. Det er anslått et bevilgningsbehov på 20 mill. kroner til dette.

Statens forhandlingsutvalg vil vise til at dette temaet også har vært oppe ved jordbruksforhandlingene i 2009, 2010 og 2011. Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. blir etter dagens regelverk avkortet med sykepenger, andre trygdeytelser, pensjon og med inntekt fra arbeid utenom foretaket. Dette betyr at heltidsbrukere i de fleste tilfeller får utbetalt tilskuddet uavkortet i karensperioden. For de som har arbeid utenom foretaket blir sykepenger både fra næring og annet yrke trukket.

Statens forhandlingsutvalg vil vise til at forslaget fra jordbruket i relativt betydelig grad kan øke behovet for midler til ordningen. I Jordbrukets forslag er det lagt til grunn et beløp på 20 mill. kroner. SLF oppgir at tilgjengelig statistikk ikke gir grunnlag for å anslå hvor mye kostnadene vil stige om avkortingen avvikles. Det foreligger heller ikke data over hvor store beløp som samlet er trukket gjennom avkortingen, og det er ukjent hvor mange foretak som ikke har søkt om tilskuddet pga. gjeldende beregningsregler.

Det kan stilles spørsmål ved om det er en riktig prioritering av begrensede rammer over Jordbruksavtalen å gi full ytelse over sykeavløsningsordningen til personer som i mindre grad har arbeid innenfor landbruket, og som mottar større trygdeytelser, lønn o.a. fra annet arbeid. Statens forhandlingsutvalg kan derfor ikke slutte seg til forslaget om en utvidelse av tilskuddsordningen for avløsning ved sykdom m.v.

Tidskonto ved foreldrepermisjon

Ved jordbruksoppgjøret 2011 var partene enige om å be SLF utrede en eventuell harmonisering av avløserordningen med NAVs tidskontoordning ved foreldrepermisjon. SLF foreslår å innføre en tidskontoordning for avløsertilskuddet for foreldre som benytter NAVs tidskontoordning, dvs. gradert uttak av foreldrepenger i en periode på inntil tre år. SLF har anslått at innføring av ordningen vil øke utgiftene med om lag 2 mill. kroner.

Statens forhandlingsutvalg er enig med jordbrukets krav om at det innføres en ordning for gradert uttak av avløsertilskudd ved foreldrepermisjon, og at SLF gis ansvaret for å utarbeide forslag til de nødvendige endringer i forskrift og forvaltning for tilskuddet.

Arbeidsavklaringspenger

Jordbrukets forhandlingsutvalg ber om endring av NAVs regelverk for arbeidsavklaringspenger.

Statens forhandlingsutvalg legger til grunn at regelverket for NAVs støtteordninger ikke er forhandlingstema ved jordbruksoppgjøret. 116

7.10.3 Tilskudd til landbruksvikarordningen

Gjeldende tilskuddssats per årsverk for landbruksvikarvirksomhet i avløserlagene er 270 200 kroner. Inntil 40 000 kroner av tilskuddet per årsverk kan benyttes til administrasjon, herunder opplæring.

Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at kostnadene til opplæring av landbruksvikarer ikke lenger skal avgrenses innenfor rammen på 40 000 kroner per årsverk.

Statens forhandlingsutvalg vil vise til at det ved etableringen av denne tilskuddsordningen i 2008, ble fastsatt en høy sats for administrasjonsstøtte per årsverk. Det må videre understrekes at denne støtten ikke skal være et administrasjonstilskudd for hele driften av avløserlagene. Lagenes hovedvirksomhet, dvs. avløsning som ikke skyldes skade/sykdom for brukerne, må forutsettes å dekke hoveddelen av lagenes administrasjonskostnader. Statens forhandlingsutvalg går derfor i mot å endre avgrensningen på inntil 40 000 kroner per årsverk.

Dersom ikke hele tilskuddstildelingen for et år er benyttet, skal utbetalingen til avløserlagene for det påfølgende året avkortes tilsvarende. Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår at avløserlagene må kunne beholde ubenyttede midler, og at avløserlagenes forbruk av midler skal vurderes over tre år. Innenfor perioden foreslås det at mindreforbruk i et år skal kunne dekke eventuelt underskudd i andre år av avløserlagets drift.

Statens forhandlingsutvalg vil vise til at en bevilgning gjelder for ett år av gangen, og etter «Reglement for økonomistyring i staten» er det ikke adgang til å etterkomme jordbrukets forslag.

Statens forhandlingsutvalg vil vise til forslaget om å heve maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom mv. fra 1 300 til 1 400 kroner. Denne endringen vil også styrke landbruksvikarordningen.