Landbrukstenester Sogn

Referat frå stiftingsmøte

REFERAT frå stiftingsmøte av eininga Landbruksteneste Sogn laurdag 25. mars kl. 11.30  på China House, Sogndal.

 27.03.2006   REFERAT


Det møtte 14 personer. 

SAK 1/06:             Godkjenning av innkalling og sakliste.                               Ingen merknad. 

SAK 2/06:             Val av møteleiar.  Ivar Birger Kjørlaug Larsen ble vald.  Val av skrivar. Solfrid Aaberge                 vart vald. 

Sak 3/06:                Val av 2 medlemar til å skrive under møteboka.    Jan Hope og Jens K. Nes ble vald. 

Sak 4/06:                Arbeidet til interimstyret ble lagt fram til orientering av Aud Fossøy.  har hatt tre møter i interimstyret. Det har vært mange utfordringar.  Grunnen til fusjon: Administrasjonstilskotet heilt vekke, rentene langt                                mindre, færre bønder.                               Best mulig service til bonden for minst mulig kostnad.                              

 Sak 5/06:                Godkjenning av nye vedtekter:  Solfrid Aaberge orienterte om vedtektene.                                  Utgangspunktet  for vedtektene er standard vedtekter for avløysarlag. Interimstyret har endra nokre punkt for  og tilpasse dei til vår og dagens situasjon.  Det var kommentar på § 2 der det står at det kan vera naturlig å yte tenester   som styrker landbruket. Kommentaren gjekk ut på at vi måtte være forsiktig  med å ta på oss arbeid med utlønning før vi undersøkte om vedkommande var  kreditverdig. Ellers kunne laget komme i økonomiske vanskar.                              

Vedtak: Vedtektene vert godkjend. 

Sak 6/06:                Arbeidsplan for komande år.  Arbeidsplan ble lagt fram av Aud med fylgjande punkt:          heimeside– samarbeid med kommunane          beredskapsansvar ved sjukdom          ajourhald          sakshandsaming sjukdomsavløysing (møter, rutinar)          sammøte med alle landbrukskontor          samarbeid med Sogn likningskontor og trygdekontora          kontakt med faglaga, til dømes forskotering av avløysartilskot          bygdeservice          berbar PC. Kontordagar i andre kommunar etter behov.          tenke nytt i forhold til målgruppe, fram i tid.          opne for signal frå medlemane          marknadsføring          avløysarane (dokument, opplæring, kurs)          HMS-tenesta          OTP- obligatorisk tenestepensjon. 

Sak 7/06:  Budsjett for 2006    Budsjettet ble framlagd av Aud. Det ble lagt fram med eit underskot på                               25 800,-.                               Vedtak: Budsjettet vert godkjend. 

Sak 8/06:                Godtgjersle til styremedlemane:                               Leiaren for valnemnd Jan Hope la fram forslag frå valnemnda på                               kr. 4000,- for året til styreleiar og kr. 500,- pr. dag for medlemar i styret.                               Vedtak: Forslaget frå valnemnda vert godkjend. 

Sak 9/06:                Val: Jan Hope leiar i valnemnda la fram valnemnda sitt forslag til styre i                                        Landbrukstenester Sogn for 2006.                                               Jarle Barsnes, Sogndal styreleiar                                                Jens K. Nes, Luster                                                Sigmund Feten, Balestrand                                                Ingmar Hjellum, Aurland                                                Jan Reidar Njøs, Leikanger                                                Henny Skildheim, Luster                                                Annlaug Eri Jakobsen, Lærdal                                                Elin Anita Gjerde, Leikanger                                                 Det kom forslag frå salen om Jens K. Nes som nestleiar.                                                Vedtak:                                               Jarle Barsnes, Sogndal styreleiar 1 år                                               Jens K. Nes, Luster nestleiar 2 år                                               Sigmund Feten, Balestrand, styremedl. 1 år                                               Ingmar Hjellum, Aurland, styremedl.  1 år                                               Jan Reidar Njøs, Leikanger, styremedl. 1år                                               Henny Skildheim, Luster, styremedl. 2 år                                               Annlaus Eri Jakobsen, Lærdal, styremedl. 2 år                                               Elin Anita Gjerde, Leikanger, styremedl. og avløysar 2 år                                                              Det ble loddtrekning om dei styremedlemane som er på val etter 1 år.                                               Varamedlemar                                               Jan Geir Solheim, Lærdal                                                Tøger S. Aasen, Luster                                                Ole Jørgen Lerum, Sogndal                                                                Vedtak:                                               Varamedlemar                                               Jan Geir Solheim, Lærdal 2 år                                               Tøger S. Aasen, Luster 2 år                                               Ole Jørgen Lerum, Sogndal 2 år                                Administrasjonen la fram forslag til valnemnd:                                               Valnemnd                                               Ivar Birger Kjørlaug Larsen, Luster leiar                                                Tor Sværen, Balestrand                                               Jan Mo, Lærdal                                                                                  Per Idar Rygg, Sogndal                                                Vara til valnemnd                                               Ingunn Skeide, Fjærland                                                 Vedtak:                                               Valnemnd                                               Ivar Birger Kjørlaug Larsen, Luster, leiar 2 år                                               Tor Sværen, Balestrand 2 år                                               Jan Mo, Lærdal 1 år                                               Per Idar Rygg, Sogndal 1 år                                                Vara til valnemnd                                               Ingunn Skeide, Fjærland                                                              Det ble loddtrekning av dei 2 i valnemnda som er på val etter 1 år.                                Val av revisor: Det ble lagt fram to alternativ til revisor. Deloitte og                                PricewaterHouseCoopers AS, begge  Sogndal.                               Styrets forslag til stiftingsmøte var PricewaterHouseCoopers AS.                                Vedtak: PricewaterHouseCoopers AS, Sogndal vert vald. Møtet slutt 13.30.  Jan Hope                                                                                                             Jens K. Nes