Landbrukstenester Sogn

Prisar landbruksvikar 2012

Maksimalt avløysartilskot ved sjukdom kr 1 300 pr. dag.  Leige av landbruksvikar ved sjukdom har same dagsats. Eigne satsar for leige av landbruksvikar til ordinær avløysing.

Me aukar prisane på leige av landbruksvikar i samsvar med auke av tilskot til sjukeavløysing. Tilskot for 2012 er kr 1300 pr dag.

Satsar: (alle kostnader inkludert; løn, feriepengar, arb.gjevaravgift, køyring, forsikring)

Sjukdomsavløysing :          kr 1 300 + m.v.a. pr. dag 
Anna avløysing, kvardag : kr 1 445 + m.v.a. pr. dag 
Anna avløysing, helg:        kr 1 715  + m.v.a. pr. dag