Landbrukstenester Sogn

Velkommen!

Luster, Sogndal, Årdal, Lærdal, Aurland og Vik

personverndokument

 

E-postadresse

Styret har ønskje om at alle medlemer som brukar e-posten sin aktivt sender e-postadressa si til Landbrukstenester. De blir med i ein konkurranse om ein kjeledress med logo, Landbrukstenester Sogn, og 3 gåvekort verdi kr 500...

Nytt år

Alle aktive medlemer har fått tilsendt årsoppgåve som er både eit rekneskapsbilag og eit dokument  der avløysarutgiftene for 2006 er summert. Husdyrbrukarar skal søkje om avløysartilskot for 2006 i lag med produksjonstillegget, side 4. På...

Info

For medlemer i Leikanger og Balestrand blir medlemskapen i Landbrukstenester Sogn noko ulik driftsforma dei har hatt tidlegare. Landbrukstenester har arbeidsgjevaransvar for alle tilsette. Det er derimot framleis bonden som har ansvar for HMS...

Rabattordningar

Dei medlemane som har utlønningar utover kr 50 000 pr. år vil få rabattar. For å oppnå rabatten stiller me visse krav til orden i lønningslistene og at innbetalingsfristane blir akseptert og følgt.