Landbrukstenester Sogn

Nye standardvedtekter

I følgje ny lov om samvirkeføretak.

«Landbrukstenester Sogn, Sak 19/11: Dei nye standardvedtektene som LA har utarbeidd må innførast i laget før 1.1.2013. Styret og administrasjonen arbeider vidare med nye vedtekter på neste styremøte og fremjar endringane til årsmøtet (mars/april – 2012). I standardvedtektene er det lagt opp til alternative forslag. Årsmøtet må presenterast for alternativa, samt innstillinga med grunngjeving frå styret.»

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STANDARDVEDTEKTER FORAVLØYSARLAG/LANDBRUKSTENESTER (2010)   § 1  OrganisasjonNamn på lag SA med org. nr Organisasjonsnummer nedafor kalla laget, er eit lutlag etter samvirkeprinsippet med avgrensa økonomisk ansvar, vekslande kapital og medlemstal. Medlemene hefter berre med sitt andelinnskot for gjelda til laget. Laget sin administrasjon ligg i Kommune              

§ 2  FøremålLaget si hovudoppgåva er å skaffe avløysing slik at medlemene får regelmessig fritid, avlasting i onnetider og avløysing under sjukdom m.v.Laget kan og administrere/koordinere andre formar for samarbeidstiltak, som kan vera med å betra medlemene sitt driftsresultat, arbeidssituasjon og velferd.Det kan og vera naturleg å yte andre tenester som styrkjer landbruket, eller vera utviklande for lokalmiljøet.   

§ 3  AnsvarLaget skal stå som arbeidsgjevar for dagleg leiar og kan tilsetje avløysarar og anna arbeidskraft med tilhøyrande arbeidsgjevaransvar. Arbeidsgjevaransvaret skal stå i forhold til arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter.

 § 4  Medlemskap/lutarAlternativ 1:Laget skal vera ope for medlemskap for brukarar som har rett til tilskot for avløysarutgifter og/eller fått utbetalt produksjonstillegg etter forskrift om areal og kulturlandskapstillegg.Kvart medlem (driftseining) teiknar seg for ein lut. Kvar lut lyder på kroner (minimum kr. 100,-) som skal betalast inn kontant. Luten vert (ikkje) forrenta. Luten fylgjer landbrukseigedomen. Ved eigar/brukarskifte kan luten overførast til ny eigar/brukar. I tillegg kan styret  fastsetje ei administrasjonsavgift.  Alternativ 2:Laget skal vera ope for brukarar som har rett til, og/eller har fått utbetalt produksjonstillegg etter ”Forskrift om produksjonstillegg i jordbruket”. Styret fastset ein årleg kontingent, og kostnadsbetinga administrasjonsavgift. Kommentar:Innhaldet i medlemsparagrafen vil legge føringar for kven som etter lovas § 14 har rett til å bli medlem og ”få sine økonomiske interesser ivaretatt”.Kontingentbasert medlemskap er ok.Lovas hovudregel i § 17 er at medlemene skal handsamast likt; men det er anledning til å forskjellshandsaming når det føreligg sakleg grunn for det. Etter LA si oppfatting vil det vere sakleg grunn med ulikt påslag som følgje av ulik kostnad på dei ulike arbeidsoppgåvene. 

§5  Nytting av årsoverskotKorleis årsoverskotet skal kunne nyttast vert vedteke av årsmøtet etter forslag frå styret. Det kan ikkje vedtakast å nytta eit høgare beløp enn det styret føreslår eller godtek, men årsmøtet kan sjølv vedta nytting innanfor følgjande rammar:  1.                  Godskriving av føretakets eigenkapital2.                  Etterbetaling (jf. samvirkelova § 27) 3.                  Avsetting til etterbetalingsfond (jf. samvirkelova § 28)4.                  Avsetting til medlemskapitalkonti (jf. samvirkelova § 29)5.                  Forrenting av lutar og medlemskapitalkonti (jf. samvirkelova § 30) Kommentar:I følgje Samvirkelova § 10 skal vedtektene innehalde føresegn over korleis overskot skal kunne nyttast. Alternativa er punkt 1-5 ovanfor. Laget avgjer sjølv kva alternativ som er aktuelle, men vedtektene må innehalde minimum eit punkt. For dei fleste vil punkt 1-3 vere aktuelle.

 § 6  Rettar og pliktarKvart medlem har rett til hjelp for å skaffa arbeidskraft/avløysing som er best mogeleg tilpassa deira behov. Medlemene må til kvar tid retta seg etter dei lover og reglar som er gjeldande for velferdsordningane. Når laget står som arbeidsgjevar for arbeidstakarane og betalar ut løn til desse, pliktar kvart medlem å betale sine kostnader til rett tid. Laget skal ha tilgjengeleg, og gje medlemmene informasjon og rettleiing om gjeldande lover og forskrifter for helse-, miljø- og tryggleik. Laget skal ha oversikt over krav som er særleg viktige for verksemda. Kvart medlem har ansvar for at arbeidsmiljøet på garden er i samsvar med gjeldande reglar i arbeidsmiljølova, og har plikt til å gje informasjon og opplæring til arbeidstakarane etter AML og KSL sine krav. 

§ 7 Utmelding/EksklusjonMedlemskapen er bindande frå innmeldingsdato. Utmeldingsfrist er 3 månader rekna frå den dagen meldinga om utmelding kom fram til laget.Medlem som bryt vedtektene eller føresegner som er gitt i medhald av desse eller på annan måte forsømmer sine plikter ovafor laget, kan ekskluderast frå laget. Styret kan fremja slikt krav. Det kan og fremja krav om skadebot for dei tap som laget er påført. Seinast 8 dagar før styret handsamar saka, skal medlemen ha skriftleg varsel og få høve til å uttale seg innan ei rimeleg frist. Medlemen kan anke styrevedtaket inn for årsmøtet.Ved utmelding/eksklusjon har medlemen rett å få betalt attende sin lut om laget sin økonomi gjev rom for det. Innbetalt administrasjonsavgift vert ikkje betalt attende. Det kan heller ikkje stillast krav om del av laget si eiga (formue). Utmeldt/ekskludert medlem kan ikkje ha tillitsverv i laget.  

§ 8  ÅrsmøtetÅrsmøtet er laget sitt høgaste organ og skal haldast kvart år innan utgangen av april. Innkalling vedlagt sakliste, årsmelding, rekneskap, årsplan og budsjett skal sendast skriftleg til medlemene med 14 dagars varsel.Saker som eit medlem ønskjer å handsama på årsmøtet, må vera kome skriftleg til styret seinast 4 (fire) veker før årsmøtet.Ekstraordinært årsmøte skal haldast når styret eller 1/3 av medlemene krev det.Kvart medlem /driftseining har 1 røyst. Medlemene kan møta med skriftleg fullmakt, men ingen kan møta med meir enn ei fullmakt.Gyldig vedtak krev simpelt fleirtal, dersom ikkje vedtektene krev noko anna. Ved likt røystetal avgjer møteleiaren si røyst, unnateke ved personval der utfallet vert avgjort ved loddtrekning.Det skal førast protokoll frå årsmøtet. Protokollen skal underskrivast av to medlemer valde av årsmøtet. På årsmøtet skal følgjande saker handsamast:   1. Godkjenning av innkalling og sakliste.   2. Val av møteleiar og skrivar.   3. Val av to medlemer til å skriva under møteboka.   4. Styret si årsmelding.   5. Rekneskap og revisjonsmelding.   6. Arbeidsplan for komande år.   7. Budsjett for komande år.   8. Godtgjersle til tillitsvalde   9. Val:a.    val av styreleiar for 1 år.b.    val av styremedlemer for 2 år.c.     val av vararepresentantar til styret (nummererte/personlege) for 1 år.d.    val av nestleiar e.     val av revisorf.     val av medlem og varamedlem til valnemnd10. Andre saker som er med i innkallinga. § 9  StyretLaget skal leiast av eit styre på (5) medlemer valde på årsmøte. Ein av styremedlemene skal vera ein tilsett som er oppnemnt av og blant dei tilsette i laget. Representanten frå dei tilsette kan ikkje veljast til styreleiar eller nestleiar i styret.Kommentar: Sjå §67 og §69 i Samvirkelova når det gjeld tal på tilsette i styret og fordeling av kjønn. Dette vil vere individuelt frå lag til lag.Styremedlemene vert valt for 2 år om gongen. Kvart år er (2) av medlemene på val, fyrste gong etter loddtrekning.Styret held møte så ofte leiaren finn det nødvendig eller minst (3) av medlemene i styret krev det. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemene er til stades.Har eit styremedlem forfall, skal dette meldast til laget i god tid, slik at varamedlem kan verta kalla inn.Ved likt stemmetal avgjer leiaren si stemme.  

 § 9.1 Oppgåvene til styretStyret skal leia laget si verksemd i samsvar med vedtektene og dei vedtak som årsmøtet har gjort, og skal følgje dei instruksar som er fastsett av offentleg styresmakt.Styret skal kartleggja, organisera og administrera all utleige/formidling av arbeidskraft slik at medlemene får tenlege løysingar.Styret er ansvarleg for at heile laget si verksemd vert utført på ein forsvarleg måte.  Vidare skal styret bl.a.:                                                              I.     Ha ansvar for at laget har tilfredsstillande økonomi, og om nødvendig fastsetje ei administrasjonsavgift. Forvalta laget sine midlar og leggja fram forslag om bruk av disponible midlar.                                                           II.     Førebu og gje innstilling i alle saker som skal leggjast fram for årsmøtet. Unnateke valnemnda sine oppgåver.                                                         III.     Syte for at rekneskapen er forsvarleg ført og revidert etter gjeldande reglar.                                                        IV.     Ha ansvar for laget si årsmelding.                                                            V.     Setje opp arbeidsplan og budsjett for komande år.                                                        VI.     Tilsetje og seie opp personale og fastsetja løn og tilsetjingsvilkår.                                                      VII.     Ha ansvar for at kontoret har tilfredsstillande bemanning og at kunnskapane til kvar tid står i forhold til arbeidsoppgåvene. Vidare at arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det skapar grunnlag for effektivitet og trivsel.                                                    VIII.     Arbeida aktivt for å utvikle laget vidare, slik at medlemene til kvar tid får dei tenester dei treng.                                                         IX.     Samarbeida med andre organ innan næringa for å utnytte ressursane best mogeleg, og for å styrkje landbruket i lokalmiljøet.                                                           X.     Styret kan opprette arbeidsutval etter behov. (Vanlegvis samansett av styreleiar, eit styremedlem og dagleg leiar.)                                                        XI.     Styret skal vedta retningslinjer for verneombod, og kan, i eige styrevedtak, gje verneombodet fullmakt på laget sine vegne til å        foreta besøk hjå det einskilde medlem.Styreleiar og eit styremedlem bind laget med sine underskrifter. Styret kan gje prokura.Det skal førast protokoll frå styremøta. Styreprotokollen skal sendast ut styremedlemene innan 14 dagar etter kvart møte.   

§ 10  ValnemndLaget skal ha ei valnemnd på (3) medlemer. Valet gjeld for 3 år. Kvart år går (1) medlem ut, fyrste år etter loddtrekning. Det skal kvart år veljast (1) varamedlem til valnemnda. Den som har sete lengst fungerer som leiar.Valnemnda skal føreslå kandidatar til alle val som skal haldast på årsmøtet, unnateke revisor.  Revisor skal veljast etter innstilling frå styret. Valnemnda skal innstille på godtgjersle til tillitsvalde. Årsmøtet kan fastsetje instruks for valnamnda.   

§ 11  TvistarTvist mellom laget og eit eller fleire av medlemene i laget som ikkje vert løyst på minneleg vis, vert avgjort ved skilsdom (valdgift). Skilsdomstolen er samansett av 3 medlemer. Kvar av partane vel eit medlem og sorenskrivaren i distriktet nemner opp leiaren. Dersom ein eller begge av partane innan ein frist som er fastsett av styret ikkje har oppnemnd sitt medlem, vert vedkomande medlem oppnemnd av sorenskrivaren.Kravet om skilsdom må vera kome inn til styret innan 3 månader etter at medlemen har fått kjennskap til forholdet som grunngjev kravet.Skilsdomstolen tek og avgjerd om sakskostnader.  

§ 12  Vedtektsendring.Endring av laget sine vedtekter kan berre gjerast av årsmøtet. Det skal stå i innkallinga til årsmøtet kva endringa gjeld. Til gyldig vedtak vert det som hovudregel krevja 2/3 fleirtal av røystene på årsmøtet. I spesielle saker vert det krevja 4/5 fleirtal.   

§ 13  Oppløysing – Fusjon.Vedtak om oppløysing eller fusjon vert gjort av årsmøtet. Gyldig vedtak om oppløysing krev 3/4 fleirtal av deltakarane på møtet. Stemmerett i slike tilfelle krev medlemskap og betalt medlemskontingent. Det årsmøtet som gjer vedtak om oppløysing skal velje eit avviklingsstyre.For vedtak om fusjon gjeld same stemmereglar som ved oppløysing, unnteke val av avviklingsstyre.

Vert det ikkje oppnådd tilstrekkeleg fleirtal på årsmøtet, kan nytt årsmøte innkallast med 14 dagars varsel. Gyldig vedtak krev då 2/3 fleirtal blant dei frammøtte medlemer.Alternativ 1:Ved vedtak om oppløysing skal eventuelle gjenståande midlar, etter at gjeld er dekka, stå i eit -1- år i tilfelle eit føretak med same føremål vert skipa. Midlane vil då verta overdrege til nytt føretak. Dersom det innan eit år frå årsmøtet som vedtok avvikling, ikkje er stifta nytt føretak, skal avviklingsstyret leggje fram forslag om endeleg disponering av gjenståande nettoformue etter følgjande oppsett;

Nitti -90- % av nettoformuen, etter avviklingskostnadar er dekka, vert betalt attende til aktive eigare/medlemer i forhold til samla omsetning dei siste fem åra. Det vert utbetala med lik prosentsats for alle år. Kundar som ikkje er eigare/medlemer, skal ikkje tilgodeses. Dei øvrige ti -10- % av nettoformuen skal etter avtale overførast enten Norske Landbrukstenester, Norges Bondelag eller annan nasjonal landbruksorganisasjon, der midlane skal vere sperra i fem år, med det føremål at dei kan frigjevast ved reetablering av føretak med tilsvarande føremål som Namn på lag SA. Etter fem år tilfallar midlane, den organisasjonen som har forvalta dei i femårsperioden. Alternativ 2:Eventuelle attståande midlar, etter at gjeld er dekka, skal stå i fem -5- år i tilfelle eit føretak med same formål vert skipa, midlane vil då verta overdrege til nytt føretak. Årsmøte fattar vedtak om allmennyttig føremål som skal overta midlane om nytt føretak ikkje er skipa innan fem år. Kommentar:I følgje samvirkelova si § 12 har kvartt medlem ei stemme på årsmøtet. Lova inneheld ikkje noko regel som hjemlar adgang til å krevje at medlemskapet skal ha vart i minst eit år.                I følgj samvirkelova skal vedtak om fusjon (§ 102) og oppløysing (§127) gjerast ”av årsmøtet med fleirtal som for vedtektsendring”. Det inneber minimum 2/3 fleirtal. Dersom eit slikt fleirtal ikkjevert oppnådd på årsmøtet, opnar IKKJE lova for vedtak med vanleg fleirtal på eit etterfølgjande ekstraordinært årsmøte. Det vil alltid krevjast minimum 2/3 fleirtal i slike saker. Samvirkelova si § 135 har reglar om korleis formua skal/kan handsamast ved oppløysing. Den gjev rom for stor fridom med tanke på  vedtektsformuleringar så lenge ein sikrar at eventuell gjeld vert gjort opp først.   Vedtektene er godkjend av årsmøte (dato/år)……………………  Vedtektene gjeld frå (dato/år)…………………..  Vedtektene er godkjent av Foretaksregisteret (dato/år)……………………   NB! Når det gjeld tal på personar i dei einskilde organ kan dette variere frå lag til lag. På dei område der laget kan velja står talet i parentes, for eksempel (5). Styret skal minimum ha 2 medlemer.