Landbrukstenester Sogn

Ny lønnstariff

Fellesforbundet har stemt ja til oppgjøret
30.05.2008Vi viser til vårt Nyhetsbrev datert 29. april vedrørende resultat av årets forhandlinger med Fellesforbundet – Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene. Lønnstariffen:http://www.la.no/upload/loenn/1212136872_nr_6_ff_pr_1._april_08.xls


Fellesforbundet har i dag meddelt at medlemmene deres har stemt ja til oppgjøret.


Resultatet av årets forhandlinger er dermed vedtatt, og det skal foretas avlønning etter de nye lønnstabellene, som følger vedlagt.  Med Fellesforbundets godkjenning av oppgjøret kan det også avholdes lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. 


 


Hva angår avløsere/røktere, minner vi om endringen vedrørende


helg-/helligdagstillegg. Vi viser i denne forbindelse til vårt forrige nyhetsbrev hvor det het:


 


Helge- /helligdagstillegg røktere og avløsere


For røktere/avløsere i fast turnus, erstattes helgetillegget (kr 22,00) med 25 prosent.


 


Deltidsarbeider i helg   


For ”helgeavløsere og -røktere” opprettholdes helgetillegget på kr 22,00. Tillegget gjøres samtidig gjeldende som nytt – tillegg, etter kl 13.00 for de som i gartneriene kun jobber lør- og søndager (tidligere kr 18,00 ).  


 


Vi minner dessuten om Overenskomstens bestemmelse § 11.3 hvor det heter:


Lønnsforhøyelsen pr 1. april 2008 gjøres ikke gjeldende for arbeidstakere som er sluttet i bedriften før vedtakelsen.


 


Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før vedtakelsen (dagens dato).


 


Ny overenskomst vil bli sendt våre medlemmer/lagt ut på våre hjemmesider når den foreligger ferdig trykt.


 


  


Eventuelle spørsmål bes rettet til


Petter Nilsen, telefon 22 05 71 28 / 906 85 890,


Einar Brændshøi, telefon 22 05 71 26 / 993 28 806, eller


Nikolai Astrup Westlie, telefon 22 05 71 25 /901 74 309


 


 Med vennlig hilsen


  Petter Nilsen   


  


Vedlegg: Lønnstabeller gjeldende fra 01.04.08


http://www.la.no/upload/loenn/1212136872_nr_6_ff_pr_1._april_08.xls