Landbrukstenester Sogn

Max avløysartilskot kr 64 000

Staten har inngått  jordbruksavtale med Norges Bondelag. «Avtalen sikrer jordbruket muligheter for en god inntektsutvikling minst på linje med andre grupper, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.»
Auka satsar i velferdsordningane:

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Sluttprotokoll15052010.pdf

 Max avløysartilskot aukar frå kr 61 000 til kr 64 000.

Det vil seie ein auke på 5 %. Endringa får verknad frå i år.

Dagsatsen for avløysing ved sjukdom aukar frå kr 1200 pr. dag til kr 1250 pr. dag.

Det er førebels ikkje sagt når den nye dagsatsen ved sjukdom skal endrast.