Landbrukstenester Sogn

Lover og reglar

Arbeidsmiljølova

Sjå Arb.m.l. Kapittel 10 Arbeidstid

Sjå Arb.m.l. 15.3 oppsigelsesfristar

Regelverk for tildeling av avløysartilskot 

Avløysing ved sjukdom og fødsel o.l.