Landbrukstenester Sogn

Landbruksvikartenesta blir nasjonal

Det er no avklart at landbruksvikartenesta skal overførast til landbrukstenester/avløysarlaga frå 1.1.2008.Landbruksministaren er positiv medan organisasjonen til landbruksvikarane, KFO, er bekymra for lønns- og arbeidsvilkåra og det faglege nivået.


Nyhet fra landbruks- og matdepartementet

, publisert 15.05.2007


Landbruk: Landbruksvikarordningen blir nasjonal


Landbruk: Fra neste år blir ordningen med landbruksvikar landsdekkende i regi av avløserlagene. De økonomiske rammene knyttet til ordningen blir avklart i jordbruksforhandlingene. Det kommunale bidraget er avklart i kommuneproposisjonen.


Sikret arbeidshjelp
– Dette er en viktig reform som bidrar til at bønder over hele landet er sikret arbeidshjelp ved akutte kriser som alvorlig skade eller sykdom, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.Landsdekkende ordning
I 2005 hadde 164 kommuner en landbruksvikarordning for bistand i slike tilfeller. Fra neste år blir det etablert en landsdekkende ordning der avløserlagene får ansvaret. Regjeringen presenterer denne løsningen i kommuneproposisjonen. Staten følger opp dette i sitt tilbud ved årets jordbruksoppgjør. For å sikre tilstrekkelig tid til omlegging av ordningen foreslås det videre at 2008 blir en overgangsperiode, hvor kommuner med egen ordning fortsatt kan motta tilskudd for landbruksvikar ut dette året.


Kostnadene med den eksisterende kommunale landbruksvikartjenesten har vært delt mellom staten, brukerne og kommunene. Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) er blitt enige om at kommunesektoren skal bidra til finansieringen av ordningen gjennom en varig overføring i 2008 på 27 millioner kroner fra KRDs budsjett.


LMD har drøftet forslaget til ny landsdekkende ordning på møter med KS, fagforeningene som representerer landbruksvikarene og Norske Landbrukstenester, som er paraplyorganisasjon for landets avløserlag.


– Alle får del i denne reformen. Selv om ansvaret for den nye landsdekkende ordningen legges til avløserlagene, vil det ikke være krav om medlemskap i et avløserlag for å kunne motta bistand fra landbruksvikar, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.


Landbruk: Fra neste år blir ordningen med landbruksvikar landsdekkende i regi av avløserlagene.Slakter ny avløserordning


Landbruksvikarenes arbeidstakerorganisasjon KFO frykter at regjeringens forslag til ny avløserordning vil svekke tilbudet.Av Lars Johan Wiker, Nationen.

Publisert  15.05.2007 – 14:26 Oppdatert 15.05.2007 – 17:42

Samtidig er organisasjonen bekymret for at reformen vil svekke landruksvikarenes lønns- og arbeidsvilkår.


– Regjeringens forslag om privatisering av landbruksvikarordningen truer kvaliteten på tilbudet og beredskapen for å håndtere krisesituasjoner i landbruket, sier Rune Berg, som representerer landbruksvikarene i arbeidstakerorganisasjonen KFO, i en pressemelding.


– Positivt at alle bønder får hjelp


Berg synes det er positivt at bønder over hele landet ved denne reformen skal sikres bistand ved akutte kriser.


– Men jeg er bekymret for det faglige nivået på tjenesten. Arbeidet som avløser og arbeidet som landbruksvilkår stiller forskjellige krav til kompetanse. Avløsere fungerer oftest som ferievikar eller som ekstra arbeidskraft, mens landbruksvikarene kommer inn i forbindelse med kriser som akutt sykdom eller skade.


– Dagens landbruksvikarer har erfaring og kompetanse til å håndtere krevende situasjoner og når det er nødvendig også kontakt med andre offentlige instanser, sier Rune Berg.


Ønsker offentlig forvaltning


– Kvaliteten på den fremtidige landbruksvikartjenesten er avhengig av landbruksvikarenes kompetanse og erfaring. Gjennom offentlig forvaltning kan dette sikres for hele landet og ikke være avhengig av den økonomiske situasjonen i et avløserlag.


– Skal landbruksvikarene bli med på denne reformen er det helt avgjørende at de sikres videreføring av lønns- og arbeidsvilkår minst på samme nivå som i dag. Frem til nå har vi registrert store ulikheter i lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i avløserlagene, sier Rune Berg.