Landbrukstenester Sogn

Jordbruksoppgjøret – staten tilbyr 750 mill

Tilbodet prioriterer distriktsjordbruket – mjølk, storfekjøt og sau.


http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/pressesenter/pressemeldinger/2010/Jordbruksoppgjoret-Staten-tilbyr-jordbruket-750-millioner-.html?id=604328

«Det foreslås å øke satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med 5 pst. Maksimalbeløpet for tilskuddsordningen økes tilsvarende med 3 000 kroner til 64 000 kroner per foretak. «