Landbrukstenester Sogn

Jordbruksavtalen, velferdsordningane

Jordbruksforhandlingane er klare: Diverre fekk faglaga ikkje gjennomslag for to utbetalingar av avløysartilskotet pr. år. Men det er ein liten auke i satsane på avløysartilskotet og dagsatsen ved sjukdom.

15 Velferdsordninger

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Partene er enige i at det er viktig å ha gode ordninger med kostnadseffektive rutiner for utbetaling av avløsertilskuddet ferie og fritid. Partene er enige om å øke satsene for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid med 4,5 pst. Maksimalbeløpet for tilskuddsordningen økes tilsvarende med 3 000 kroner til 61 000 kroner per foretak. Satsen for ammekyr styrkes særskilt med 25 pst. til 750 kroner per dyr. 22

Endringene av satser og maksimalbeløp gjøres gjeldende for avløsergrunnlaget allerede i 2009, slik at økningene får effekt på utbetalingene av tilskuddet i 2010.

Tilskudd til avløsning ved sykdom

Partene er enige om en økning av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. fra 1 130 til 1 200 kroner.

Landbruksvikarordningen

Behovet for bevilgning til ordningen reduseres fordi det i 2010 ikke lenger er kostnader knyttet til landbruksvikarordningen i regi av kommuner. Partene legger til grunn at det nå vil bli en økning i antall landbruksvikarer innenfor avløser-lagene, og at stillingsrammen på 240 årsverk dermed vil kunne fylles i løpet av 2009.

Partene viser til at heving av maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom, vil bidra til å styrke finansieringen av produsentenes bruk av landbruks-vikarordningen.

Tilskudd til tidligpensjon for jordbrukere

I samsvar med vedtak ved jordbruksforhandlingene i 2008 har SLF gjennomgått bestemmelsene vedrørende dispensasjon fra avhendingskravet knyttet til land-brukseiendom. Partene er enige om å videreføre gjeldende bestemmelser om dispensasjon.

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Sluttprotokoll2009.pdf