Landbrukstenester Sogn

info januar 2010

INFO januar 2010

 

13. januar 2010

Til aktive medlemer

 

Årsoppgåve 2009

Søknadsskjema:

» Produksjonstilskot i jordbruket og

tilskot til avløysing ved ferie og fritid, s. 5, søknadsfrist 20. januar.

Beløpet som skal skrivast inn i skjema står nedst på årsoppgåva 2009 (vedlagt): «Søknadsgrunnlag ferie/fritidsdavløysing» kr …

Beløpet skal skrivast inn på skjema etter namn og organisasjonsnummer Landbrukstenester Sogn, org.nr 971 364 041 beløp ….

Landbrukstenester Sogn sender datafil til i Fylkesmannen med beløp til dokumentasjon. Namn og fødselsdato på avløysar skal difor ikkje skrivast på skjema.

Alle tilsette får tilsendt lønns- og trekkoppgåve.

Merk at avløysartilskotet auka med 4 % sist år og at det difor blir meir forskottering for dykk. Landbrukstenester Sogn er momspliktig.

Det er sjølvsagt beklageleg at alle må vente til juni-2010 før avløysartilskotet 2009 blir utbetalt. Produksjonstilskot og avløysartilskot blir utbetalt samla frå Statens Landbruksforvaltning (SLF).

Endra arbeidsgjevaravgift frå 2010

Henta frå www.skatteetaten.no

» Virksomheter som driver med arbeidsutleie skal legge til grunn avgiftssatsen i den sonen hvor den utleide arbeidstakeren har utført sitt arbeid, for de lønnskostnadene som knytter seg til dette arbeidet, forutsatt at nevnte arbeid utgjør hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i avgiftsterminen.

Endringen kommer som følge av at det er avdekket uønsket tilpasning til regelverket for denne typen virksomhet

I praksis betyr dette at arbeidsgjevaravgifta for leigd hjelp i Sogndal blir endra frå sone 2 til 1a, medan regionen vår elles får uendra arbeidsgjevaravgift.

Landbruksvikarane (LV)

Når ein person i føretaket er sjukmeld har han/ho rett til landbruksvikar. Det kan søkjast om å få utgiftene til landbruksvikar/avløysar dekka på eige skjema SLF-151N (max. Tilskot kr 1200 pr. dag). Medlem i føretaket må ha næringsinntekt større enn ½ G.

Velferdsordninga i jordbruket omfattar i tillegg til sjukdom og ferie-avløysing ogso avløysing ved svangerskap og fødsel, sjuke barn m.m. Regelverk kan de lese på www.slf.no

Akutt sjukdom HELG OG KVELD: Ring mobil Aud Fossøy, 917 76726 eller

mobil Solveig Sperle 994 66812.

I periodar kan landbruksvikarane vere ledige til vanleg ferie og fritidsavløysing, til innhausting i vekstsesongen, til ekstrahjelp ved vedlikehald på bygningar m.v. De bestiller direkte til oss i administrasjonen.

Alle landbruksvikarane våre har etter kvart veldig god erfaring, og dei har god trening i å overta ansvar for alt dyrestell i fjøset. Hugs på at dei ønskjer å gjere ein best muleg jobb for dykk og at god informasjon på «fjøstavla» er helt avgjerande i so måte. Skriftleg informasjon må vere oppdatert.

Leige av landbruksvikar.

Nye takstar 2010, pr. dag og alle utgifter inkludert:

Sjukdom: kr 1 200 + mva

Ferie: kr 1 330 + mva

Helg: kr 1 590 + mva

Det er høve til å leige halve dagar.

 

Kåre Kvamme og Hans Sand har beredskap i område Årdal, Lærdal og Aurland.

Jon-Trygve Sygnabere og Janine Gulbrandsen samarbeider i Luster, Sogndal og Leikanger.

Renate Rendedal og Tage Nondal har høvevis Balestrand og Vik som sitt arbeidsområde. Dei samarbeider over kommunegrensene ved behov.

I tillegg har me avtalar med nokre studentar i Sogndal og andre deltidsavløysarar frå andre distrikt som tek oppdrag etter bestilling. Ta kontakt med oss i administrasjonen.

 

 

 

 

Med helsing

Aud Fossøy

Dagleg leiar

 

 

 

Vedlegg: Årsoppgåve og medlemsoppgåve