Landbrukstenester Sogn

Førebelse lønnssatsar sesongarbeid

Ny lønstariff i Jordbruks- og gartnerinæringa: Forhandlingsresultatet er ute til uravstemming med frist den 28. mai. Landbrukets Arbeidsgiverforening har likevel lagt ut sannsynlege nye satsar for sesongarbeid.

Me publiserer nye lønnsatsar etter resultatet av uravstemminga er klar. LA har lagt ut sannsynlege nye satsar for sesongarbeidarar på sine sider, og desse satsane kan nyttast på arbeidsavtalen:

http://www.la.no/Enighet+mellom+LA+og+Fellesforbundet/cid/a10494_21214/