Landbrukstenester Sogn

1865 mill kroner

Jordbruksforhandlingane: Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget leverte kravet  til staten i dag. Les heile kravet på Landbruksdepartementet sine sider.

Frå side 74 og utover i dokumentet er velferdsordningane omtala. Det er verd å merke seg at organisasjonene kjem med forslag om to utbetalingar pr. år på avløysartilskotet for å styrke likviditeten til bonden.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2010/April-10/Jordbruksoppgjoret-Krever-1865-millioner-kroner.html?id=601939