Landbruksvikar

Landbruksvikarane


Landbrukstenester Sogn har ansvaret for landbruksvikarane i regionen. Målet er at alle gardbrukarane skal få arbeidshjelp ved akutt sjukdom. Me har allereie teke imot tilskot frå Fylkesmannen til beredskap.

Dei dagane det ikkje er sjukdom kan landbruksvikarane jobbe for dykk som avløysar, og de kan nytte avløysartilskotet til å dekke kostnadane. Me er avhengig av at de leiger det dyktige personalet vårt utanom sjukdom også!! Arbeidstida er 7,5 t pr. dag og køyring inngår i arbeidstida. Det er praktisk at landbruksvikaren kjenner litt til fjøsstyren viss ein er uheldig og hamnar på sjukehus.

Satsar: (alle kostnader inkludert; løn, feriepengar, arbgjevaravgift, køyring, forsikring)

Sjukdomsavløysing m.v.:    kr 1 670 + m.v.a. pr. dag
Anna avløysing, kvardag:    kr 1 870 + m.v.a. pr. dag
Anna avløysing, helg:           kr 2 500 + m.v.a. pr. dag

Bevegelege helgedagar:        kr 3 000 + m.v.a. pr. dag

 

Tinging går direkte til kontoret, og vanlegvis i kontortida: tlf. 909 62157. Viss de blir sjuke utanom kontortida, mobil 917 76626, Aud.

Leige landbruksvikar 2015, LT Sogn 

Tage Nondal, (f.1984) Hafslo. Arbeidsområde: Luster og Sogndal. 100% stilling som landbruksvikar frå 01.01.2009. Tage er utdanna agronom og har erfaring som kommunal landbruksvikar i Vik. Sprøytesertifikat og motorsagkurs. Han har opparbeidd seg stor tillit mellom bøndene i Indre Sogn. Tage er tilsetterepresentant i styret for Landbrukstenester Sogn, deltek på alle styremøte.
Tlf: 992 27417
Mihai Rusu Dorian, (f.1984). Arbeidsområde: Sogndal, Leikanger og Luster. 100 % stilling som landbruksvikar frå 1.07.2010. Løysingsorientert og kvikk kar, positiv tillit frå bøndene i området. Frå Romania, snakkar  norsk. Allsidig erfaring med dyrestell, traktorkøyring og bruk av ulike maskiner.  Dorian er og flink til å reparere landbruksutstyr. Motorsagkurs.
Tlf: 47602732
mantas-4 Mantas Martusevicius (f.25.03.1981) frå Litauen er tilsett i 50 % stilling som landbruksvikar i Lærdal frå 01.11.2014. Han jobbar og som avløysar i Lærdal i 50 % stilling. Mantas snakkar norsk, kan og ta oppdrag med snikkering. Han har tømrarutdanning for dørar og vindauge. Mantas har god erfaring med geitemjølking og dyrestell. Motorsagkurs. Tlf.: 93 69 83 06
Jan Ove Fuglesteg (f.15.08.1972) busett i Fortun, tilsett som landbruksvikar i Luster frå 01.01.2014. Han er utdanna industrimekanikar med fagbrev og har praksis frå jordbruket som bonde i mange år. Maskinførarbevis for hjullastar og gravemaskin. Jan Ove er svært flink til å reparere landbruksmaskiner. Han er allsidig og positiv, tek på seg varierte oppdrag.

Sprøytesertifikat. Tlf.: 976 80 214

 

Knut Magne Dale (f.12.03.56) er tilsett som landbruksvikar i Vik frå 20.06.2020  i 25 % stilling. Han har og jobb som inseminør i området. Tidlegare dagleg leiar i Arnafjord samdrift.

Tlf.:917 10 568

 

Jenny Slinning (f. 16.02.96) er tilsett som landbruksvikar på tilkalling frå 25.04.2019. Ho tek også ordinære oppdrag i Luster og Sogndal. Utdanning: Videregåande naturbruk m/hest og påbygg i KVS-Lyngdal. Bachelor i friluftsliv på høgskulen i Sogndal. Ho har etter kvart opparbeidd seg god erfaring med husdyr hjå oss. Tlf.: 951 60 239

 

 

 

 

 

Til deg som vil leige landbruksvikar : Les praktisk info her :

Sogn og Fjordane fekk tildelt 18,65 årsverk i 2019.

Landbruksdirektoratet:

«Den nye landbruksvikarordningen er landsdekkende

Ordningen med landbruksvikarer ansatt i avløserlagene som ble iverksatt 1. januar 2008 er nå landsdekkende. Foreløpig rapportering for landbruksvikarvirksomheten i avløserlagene viser at bønder i de aller fleste kommunene i landet har tilgang på landbruksvikar.

Statens landbruksforvaltning har fordelt 240 årsverk til landbruksvikarstillinger på fylkene. Fylkene har deretter fordelt sitt antall årsverk på avløserlagene i området. Tilskuddet er kr 282 400 per årsverk (2019).»