Sjukdomsavløysing

 Søknad om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.

Når du som bonde er sjuk m.v. har du rett til å leige landbruksvikar og søkje om å få refundert utgiftene. Du kan bruke landbruksvikar frå oss eller eigen avløysar (>15 år).

Vilkår for å få tilskot til avløysing ved sjukdom eller fødsel m.v.:

«Sjukmeld eller går til behandling, mottak av foreldrepengar eller svangerskapspengar, omsorgspermisjon ved fødsel eller adopsjon, legekonsultasjon/behandling av barn, kronisk/langvarig sjukdom eller funksjonsnedsetjing hos barn, Jordbrukaren har døydd»

  • Må ha næringsinntekt > 1/2 G . Søkjar må ha næringsinntekt frå føretak i jordbruk/gartneri  for å ha rett til avløysing ved sjukdom m.v. Nivået på næringsinntekt er knytt til grunnbeløpet (G), og må tilsvare 1/2 G. I 2018 skal det reknast ut eit snitt av næringsinntekta for dei to siste åra der likninga er  kjend, d.v.s. 2015 og 2016. Denne næringsinntekta skal samanliknast med grunnbeløpet (G) frå likningsåret som er avslutta sist (2016) 1/2 G for 2016 er kr 47 751
  • Rett til sjukepengar frå NAV: Det er viktig at du aller fyrst sender krav om sjukepengar til NAV dersom du er sjukmeld meir enn 16 dagar. Blankett D i sjukmelding må fyllast ut og sendast inn til rett tid saman med skjema Inntektsopplysningar for sjølvstendig næringsdrivande som skal ha sjukepengar—Adresse: NAV  arbeid og ytelse Sogn, – D-skjema, Sognefjordvegen 56, 6863 Leikanger 
  • Søknadsskjema: Les her på nytt skjema og rettleiing https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-sykdom/skjema

 

Dokumentasjon søkjar må sende kommunen i samband med søknaden:

I alle saker:

– Dokumentasjon for utgifter til avløysing i perioden som viser kva tenester som er utført, når og av kven

(t.d. faktura, lønsoppgåve, stadfesting av skattetrekk og innbetalt arbeidsgjevaravgift).

– Dokumentasjon for at den avløyste har minst ½ G i næringsinntekt frå føretaket si jordbruks- eller gartneriverksemd

(utskrift av godkjent likning for dei to siste åra vedkomande hadde fått skatteoppgjer for pr. 1. januar I avløysingsåret). G står for folketrygda sitt grunnbeløp. Beløpet blir justert kvart år. Meir informasjon finn du på nav.no.

– Evt. dokumentasjon for at søkjar kan opptre på vegne av føretaket

(t.d. fullmakt til ektefelle/partner til innehavar av ENK dersom denne søker).

Avhengig av årsak til avløysinga:

– Sjukemelding, del C

– Erklæring frå lege/behandlingsstad

– Kopi av vedtak om stønad frå NAV: Svangerskapspengar, foreldrepengar, eingongsstønad ved fødsel

– Fødselsattest eller stadfesting på adopsjon/omsorgsovertaking

– Dødsattest, bustadsattest frå folkeregisteret

– Dokumentasjon for inntektene den avløyste hadde (eller kunne hatt) i avløysingsperioden:

T.d. utskrift frå «Dine utbetalinger» på nav.no, lønsslipp, oppgåve over møtegodtgjersle eller honorar for verv.

Dersom den avløyste kunne ha fått stønad frå NAV i avløysingsperioden må det dokumenterast kor mykje dette ville ha utgjort sjølv om vedkomande av ein eller annan grunn ikkje har søkt slik stønad.

Søknadsfrist? 3 månader etter siste dag i perioden som det blir søkt tilskot til avløysing for.

Dette er typisk tre månader etter siste dag i sjukemeldingsperioden. Det er viktig å søkje

innan fristen sjølv om ikkje all påkravd dokumentasjon då er klar. Ta i så fall kontakt

med kommunen for å undersøke om det er mogleg å få forlenga frist for innsending av dokumentasjon.

Søkjar pliktar å: – Setje seg inn i kva reglar som gjeld for tilskotet.

– Gi dei opplysningane og den dokumentasjonen landbruksforvaltninga treng for å avgjere

søknaden – også ut over det som er nemnt i denne orienteringa.

Opplysningane kan kontrollerast av kommunen, Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Dersom det aktlaust eller forsettleg er gitt feil opplysningar i samband med søknad om tilskot kan det føre til avkorting av tilskotet. Tilskotsbedrageri eller forsøk på dette er straffbart.

Ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen viss du har spørsmål om vilkåra for rett til tilskot, til søknads-skjemaet eller til kva dokumentasjon du skal legge ved søknaden.

 

Ragna, geit